2020 оны ОНХС гийн хэрэгжилт

НААДМЫН ТАЛБАЙГ 59,287,300 ТӨГРӨГӨӨР ШИНЭЭР БАРИВ 

СӨББ ӨРГӨТГӨЛИЙГ 59,000,000  ТӨГРӨГӨӨР ШИНЭЭР БАРИВ 

ТЭЭЛИЙН УЛААН ЯМААГ ОМОГ БОЛГОХ АЖИЛД 8,900,000 ТӨГРӨГИЙГ ЗАРЦУУЛАВ.