ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ  ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                                                                                                              Хүснэгт 1

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

2021.03.18

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

                                    Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт                  

       /%/

1

ЗДТГазар

7

7

-

-

-

100%

2

Соёлын төв

2

2

-

-

-

-

3

Газрын даамал

20

20

-

-

-

100%

4

Халамж

32

32

-

-

-

100%

5

Нийгмийн даатгал

26

26

-

-

-

100%

6

СӨББ

-

-

-

-

-

100%

7

Татвар

-

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

-

-

-

-

-

-

9

ЭМТөв

7

7

 

 

 

100%

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

1

1

-

-

-

100%

10

Баянтээг ЕБСургууль

-

-

-

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

-

-

-

-

-

-

 

     ДҮН

95

95

 

 

-

100%

 

 

 

                                                МЭДЭЭ ГАРГАСАН:ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                           Б.СУГАР                              

 Хүснэгт 2

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ ХҮСЭЛТ /хэлбэрээр/

 

2021.03.18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Нарийнтээл сум

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

                                    Үүнээс

Бичгээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

ЗДТГазар

7

7

-

-

-

2

Соёлын төв

2

2

-

-

-

3

Газрын даамал

20

20

-

-

-

4

Халамж

32

32

-

-

-

5

Нийгмийн даатгал

26

26

-

-

-

6

СӨББ

-

-

-

-

-

7

Татвар

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

-

-

-

-

-

9

ЭМТөв

7

7

 

 

 

10

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

1

1

-

-

-

11

Баянтээг ЕБСургууль

-

-

-

-

-

12

Баянтээг Хүн эмнэлэг

-

-

-

-

-

 

     ДҮН

95

95

-

-

-

 

 

 

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

                                                                                                                                                                                                         Хүснэгт 3

 

                                                            ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /хувиар/

                                                           

                                                                                                                                                                                                       “Нарийнтээл сум”

2021.03.18

 

Сумын нэр

/тоо, нийт өргөдөл гомдолд эзлэх хувь

1

Нарийнтээл

Нийт бичгээр ирсэн 95 өргөдөл байна.

Хүсэлт

95

100%

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Бусад: Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, газар өмчлөх, эзэмших хүсэлт, иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах, нийгмийн даатгал, газрын харилцаа, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

52

54,7%

Тэтгэвэр тогтоолгох

 

26

27,4%

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

 

17

17,9%

Шилжилт хөдөлгөөн

 

-

-

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

 

 

-

Гэр орон сууц хүссэн

 

-

-

Сургууль, курст суралцах

 

-

-

Тайлбар

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              Хүснэгт 1

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

2020.06.17

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

                                    Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт                  

       /%/

1

ЗДТГазар

6

6

-

-

-

100%

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

90

53

-

-

37

58.8%

4

Халамж

167

167

-

-

-

100%

5

Нийгмийн даатгал

497

497

-

-

-

100%

6

СӨББ

5

5

-

-

-

100%

7

Татвар

-

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

-

-

-

-

-

-

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

9

9

-

-

-

100%

10

Баянтээг ЕБСургууль

-

-

-

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

1

1

-

-

-

-

 

     ДҮН

775

738

-

-

37

95.2%

 

 

 

                                                МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                            Б.СУГАР                                          

 

 

 Хүснэгт 2

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ ХҮСЭЛТ /хэлбэрээр/

 

 

2020.06.17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Нарийнтээл сум

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

                                    Үүнээс

Бичгээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

ЗДТГазар

6

6

-

-

-

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

90

90

-

-

-

4

Халамж

167

167

-

-

-

5

Нийгмийн даатгал

497

497

-

-

-

6

СӨББ

5

5

-

-

-

7

Татвар

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

-

-

-

-

-

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

9

9

-

-

-

10

Баянтээг ЕБСургууль

-

-

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

1

1

-

-

-

 

     ДҮН

775

775

-

-

-

 

 

 

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

                                                                                                                                                                                                   Хүснэгт 3   

                                                                                                                                                                              

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /ХУВИАР/

 

 2020.06.17                                                                                                                                                                                          Цагаан-0воо

 

Сум, Агентлагын нэр

/тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

-

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 775 ирсэн байна.

хүсэлт

775

100%

гомдол

-

-

санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

156

20,1%

Тэтгэвэр тогтоолгох,

67

8,6%

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

17

2,1%

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

11

1,4%

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

90

11,6%

Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах

1

0,1%

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

430

55,4%

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажилллагаатай холбоотой асуудлууд

 

 

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

 

 

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шижилттэй холбоотой/

 

 

Гэр, орон сууц хүссэн

 

 

Сургууль, курст суралцах

 

 

Бусад:

3

0,3%

Тайлбар:

-

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

                                                                                                                                                              Хүснэгт 1

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

2020.09.21

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

                                    Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт                  

       /%/

1

ЗДТГазар

8

7

-

-

1

87.5%

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

102

88

-

-

14

86.2%

4

Халамж

234

234

-

-

-

100%

5

Нийгмийн даатгал

682

682

-

-

-

100%

6

СӨББ

5

5

-

-

-

100%

7

Татвар

-

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

19

17

-

-

2

89.5%

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

13

13

-

-

-

100%

10

Баянтээг ЕБСургууль

5

5

-

-

-

100%

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

3

3

-

-

-

100%

 

     ДҮН

1071

1054

-

-

17

98.4%

 

 

 

                                                МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                            Б.СУГАР                                          

 

 

 Хүснэгт 2

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ ХҮСЭЛТ /хэлбэрээр/

 

 

2020.09.21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Нарийнтээл сум

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

                                    Үүнээс

Бичгээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

ЗДТГазар

8

8

-

-

-

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

102

102

-

-

-

4

Халамж

234

234

-

-

-

5

Нийгмийн даатгал

682

682

-

-

-

6

СӨББ

5

5

-

-

-

7

Татвар

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

19

19

-

-

-

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

13

13

-

-

-

10

Баянтээг ЕБСургууль

5

5

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

3

3

-

-

-

 

     ДҮН

1071

1071

-

-

-

 

 

 

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

                                                                                                                                                                                                   Хүснэгт 3   

                                                                                                                                                                               

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /ХУВИАР/

 

 2020.09.21                                                                                                                                                                                          Цагаан-0воо

 

Сум, Агентлагын нэр

/тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

-

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 1071 ирсэн байна.

хүсэлт

1071

99,79%

гомдол

-

-

санал

-

-

Нийгмийн халамжтай холбоотой

211

19,7%

Тэтгэвэр тогтоолгох,

84

7,8%

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

45

4,2%

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

23

2,1%

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

102

9,5%

Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах

1

00,9%

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

598

55,8%

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажилллагаатай холбоотой асуудлууд

 

 

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

 

 

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шижилттэй холбоотой/

 

 

Гэр, орон сууц хүссэн

 

 

Сургууль, курст суралцах

 

 

Бусад:

7

0,6%

Тайлбар:

-

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

                                                                                                                                                  Хүснэгт 1

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

2020.12.23

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

                                    Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт                  

       /%/

1

ЗДТГазар

17

17

-

-

-

100%

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

141

141

-

-

-

100%

4

Халамж

313

313

-

-

-

100%

5

Нийгмийн даатгал

826

826

-

-

-

100%

6

СӨББ

11

11

-

-

-

100%

7

Татвар

-

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

20

20

-

-

-

100%

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

13

13

-

-

-

100%

10

Баянтээг ЕБСургууль

5

5

-

-

-

100%

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

3

3

-

-

-

100%

 

     ДҮН

1349

1349

-

-

-

100%

 

 

 

                                                МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                                         С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                            Б.СУГАР                                          

 

 

 Хүснэгт 2

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ ХҮСЭЛТ /хэлбэрээр/

 

 

2020.12.23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Нарийнтээл сум

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

                                    Үүнээс

Бичгээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

ЗДТГазар

17

17

-

-

-

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

141

141

-

-

-

4

Халамж

313

313

-

-

-

5

Нийгмийн даатгал

826

826

-

-

-

6

СӨББ

11

11

-

-

-

7

Татвар

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

20

20

-

-

-

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

13

13

-

-

-

10

Баянтээг ЕБСургууль

5

5

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

3

3

-

-

-

 

     ДҮН

1349

1349

-

-

-

 

 

 

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР

                                                                                                                                                                                                   Хүснэгт 3   

                                                                                                                                                                               

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /ХУВИАР/

 

 2020.12.23                                                                                                                                                                                          Цагаан-0воо

 

Сум, Агентлагын нэр

/тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

-

 

Нийт өргөдөл, гомдол, санал 1349 ирсэн байна.

хүсэлт

1349

100%

гомдол

-

-

санал

-

-

Нийгмийн даатгалтай холбоотой

698

51.7%

Нийгмийн халамжтай холбоотой

233

17.3%

Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой

141

10.4%

Тэтгэвэр тогтоолгох,

92

6.8%

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой

80

5.9%

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

55

4.1%

Бусад:

43

3.2%

Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах

3

0.2%

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

2

0.1%

Гэр, орон сууц хүссэн

2

0.1%

Байгууллагын үйлчилгээ үйл ажилллагаатай холбоотой асуудлууд

 

 

Шилжилт хөдөлгөөн /зөвхөн шижилттэй холбоотой/

 

 

Сургууль, курст суралцах

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН

  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          С.БААСАНДУЛАМ

                                                                                     ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                             Б.СУГАР