УСАА ХАЙРЛАЯ, УСНЫ ДУСАЛ БҮРИЙГ ХЭМНЭЖ ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ

.