Нарийнтээл сум, байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилт