Хаврын ангилалтын ажлыг  зохион байгуулав

Тээлийн улаан нутгийн 2500 ямааг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэлт, хаврын ангилалтын ажлыг аймгийн ХХААгазартай хамтран зохион байгуулав.