ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

                                                                                                Хүснэгт 1

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2020.03.23

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

                                    Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт                  

       /%/

1

ЗДТГазар

6

5

-

-

1

83,3%

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

2

2

-

-

-

100%

4

Халамж

90

90

-

-

-

100%

5

Нийгмийн даатгал

45

45

-

-

-

100%

6

СӨББ

3

3

-

-

-

100%

7

Татвар

-

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

-

-

-

-

-

-

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

-

-

-

-

-

100%

10

Баянтээг ЕБСургууль

-

-

-

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

1

1

-

-

-

-

 

     ДҮН

147

146

 

 

1

99,3%

 Хүснэгт 2

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ САНАЛ ХҮСЭЛТ /хэлбэрээр/

2020.03.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Нарийнтээл сум

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

                                    Үүнээс

Бичгээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

ЗДТГазар

6

6

-

-

-

2

Соёлын төв

-

-

-

-

-

3

Газрын даамал

2

2

-

-

-

4

Халамж

90

90

-

-

-

5

Нийгмийн даатгал

45

45

-

-

-

6

СӨББ

3

3

-

-

-

7

Татвар

-

-

-

-

-

8

ЕБСургууль

-

-

-

-

-

9

Баянтээг багийн хүүхдийн цэцэрлэг

-

-

-

-

-

10

Баянтээг ЕБСургууль

-

-

-

-

-

11

Баянтээг Хүн эмнэлэг

1

1

-

-

-

 

     ДҮН

147

147

-

-

-

                                                                                                                                                                                                                                                                               Хүснэгт 3

 

                                                            ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /хувиар/

                                                           

                                                                                                                                                                                                       “Нарийнтээл сум”

2020.03.23

 

Сумын нэр

/тоо, нийт өргөдөл гомдолд эзлэх хувь

1

Нарийнтээл

Нийт бичгээр ирсэн 147 өргөдөл байна.

Хүсэлт

147

100%

Гомдол

-

-

Санал

-

-

Бусад: Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, газар өмчлөх, эзэмших хүсэлт, иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах, нийгмийн даатгал, газрын харилцаа, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд

96

65,7%

Тэтгэвэр тогтоолгох

 

45

30,8%

Материал, мөнгөн тусламж хүссэн

 

-

-

Шилжилт хөдөлгөөн

 

-

-

Ажилд орох, чөлөөлүүлэх

 

6

4,0%

Гэр орон сууц хүссэн

 

-

-

Сургууль, курст суралцах

 

-

-

Тайлбар

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА,

АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС

 

2020.03.23                                         №1                                               “Цагаан-Овоо”

 

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Засгийн газрын 2005 оны иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай 67 дугаар тогтоолын дагуу сумын Засаг даргын тамгын газар, төсвийн байгууллагуудаас 2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гаргасан өргөдөл гомдол шийвэрлэсэн байдлын талаар ирүүлсэн дүн мэдээг нэгтгэн хүргүүлж байна.

ЗДТГазар, газрын даамал, НД,  халамж, төсвийн байгууллагуудад 1 дүгээр улирлын байдлаар 146 өргөдөл,  хүсэлт ирсэн байна.

Үүнээс өргөдөл, гомдлыг ангилж үзвэл: Тэтгэвэр тогтоолгохтой холбоотой 45 өргөдөл буюу  30,8 хувь, ажилд орох, чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл 6 буюу 4,0 хувь, бусад /нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, газар өмчлөх, эзэмших хүсэлт, иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах, нийгмийн даатгал, газрын харилцаа, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд/ 96 өргөдөл буюу 65,7 хувьтай өргөдөл, хүсэлт  ирсэн болно. 

            Нийт 146 өргөдөл, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 1 өргөдөл буюу 0,6 хувь нь хүлээгдэж байна.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2020 оны 1-р улирлын мэдээг нэгтгэн гаргаж хавсралтаар хүргүүлэв.