Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг  тодорхойлж үнэлэв

Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг  тодорхойлох үнэлэх тухай Аймгийн Засаг даргын А/423 Сумын Засаг даргын А/127 дугаар захирамж гарсаны дагуу 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарж сумын 4 багийн Адуу 105, Үхэр 53, Сарлаг 500, Хонь 799 нийт 1457 малын сэрвээний өндөр, биеийн ташуу урт, хондлойн өндөр, цээжний бүслүүр, амьдын жин зэргийн хэмжин, жинлэн тайлан мэдээг ХХААГазарт хүргүүлж ажиллав.