Хиргисүүрийг тоолж бүртгэв

Чулуун-өв хөтөлбөрийн хүрээнд сумын төвийн ойролцоо 32 хиргисүүрийг тоолж бүртгэж зурагжуулсан. Баянбулагийн амны Тамгат хөшөөг хайсжуулж, 11 чулуун өвийг хаягжуулан ажиллаж байна.