СХС-ийн ерөнхий мэдээлэл

2018 оны жилийн эцэст 119 иргэн 1 хоршооны 226641,1 мян/төг-ийн зээлийн авлага үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээл 83923,0 мян/төг зээлийн хүүгийн авлага 10812,2 мян/төг үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүү 3859,0 мян/төг дансны үлдэгдэл 9932,7 мян/төгбайна. 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар зээлийн эргэн төлөлт 51695,9 мян/төг 2019 онд 11 иргэнд 44400,0 мян/төг зээл олгосон үйл ажиллагааны зардалд 2259,2 мян/төг зарцуулсан байна. 2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар зээлийн авлага 217784,7 мян/төг үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлага 93598,4 мня/төг ,зээлийн хүүгийн авлага 10254,6 мян/төг үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн авлага 4147,5 мян/төг харилцахын дансны үлдэгдэл 14969,5 мян/төг байна. Зээлийн хугацаа хэтэрсэн 6 иргэнийг шүүх өгч шүүхийн шийдвэр гэрч зээлийн төлөлт хийгдэж байна. Мөн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй 8 иргэнийг шүүхэд материалыг нь бүрдүүлэн өгч шүүхийн шийдвэр гараагүй хүлээгдэж байна.

САНХҮҮГИЙН АЛБА