Сумын багуудын ИНХурал болов

Сумын багуудын ИНХ-ыг 2019-оны 9-р сарын 18-23-ны хооронд зохион байгуулж дараах асуудлыг хэлэлцэв.

                 Үүнд:1.Багийн Засаг даргын тайлан.

2.Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн мэдээлэл

3.ЗДТГ-ын мэдээлэл

4.Өвөлжилтийн бэлтгэлийн талаар

5.Цаг үеийн ажлын талаар

6.Мал эмнэлэг, Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэдээлэл

7.Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн мэдээлэл