НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

                                                                                                              Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийг хурлын

                                                                                                                           .....оны.....дугаар сарын ....-ны өдрийн

                                                                                                                             .....тогтоолын ....дугаар хавсралт

 

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Санхүүжүүлэх чиг үүрэг

Хөрөнгө оруулалт

Хэрэгжүүлэх  хугацаа

Төсөвт өртөг /мян/төг/

58.4.1 Сумын удирдлагыг хэрэгжүүлэх

 СС-н 43-р тушаалын 7,4,1

 

 

 

 

 

1.

 

Сумын төвийг камержуулах

 

 

2019-01-02-нээс 2019-02-01

15000,0

2

Сумын ЭМТ,Баянтээг багийн Хүн эмнэлэгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж авах

2019-02-01-нээс 2019-03-01

40000,0

3

Явуулын иргэний танхим

2019-03-03 нээс

2019-04-10

16000,0

4

1,3 багийн төвийг цахилгааны эх үүсвэр тэй болгох

2019-06-02 нээс

2019-06-26

3000,0

5

Баяр наадмын зардал

2019-07-01

Нээс

2019-07-10

2000,0

 

6

Ариутгалын явуулын  пост

2019-06-25

нээс

2019-05-26

5000,0

 

7

ЕБС-ийн  хүнсний агуулах барих

2019-04-01

нээс

2019-07-01

20000,0

58.4.7 Хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 

1.

Сумын гэрэлтүүлэгийн урсгал засвар

2019-05-01

нээс

2019-06-02

1000,0

58.4.3 Хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 

 

1.

Хог цэвэрлэгээний машин

2019-01-15

нээс

2019-02-10

26423,7

 

 

 

 

 

 

 НИЙТ ДҮН

 

 

128423,7