НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
        БАТЛАВ           
      СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.СУГАР        
                   
                   
                                  НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ        
      ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ        
              1/2/2019    
ТШ-ын нэр Төрөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг ХАА-ны журам, аргачлал Ү/Х байгуулах ТШ зарлах Гэрээ байгуулах Гэрээ дуусгах
1 Хог цэвэрлэгээний  машин Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 26423700 харьцуулалтын арга 1/15/2019 1/20/2019 1/25/2019 2/10/2019
2 Сумын төв болон Цагдаагийн хяналтын постын камержуулалт бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 15000000 харьцуулалтын арга 2/10/2019 2/15/2019 2/25/2019 3/10/2019
3 Сумын ЭМТ Баянтээг багийн ЭМТ-н лабораторийн тоног төхөөрөмж бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 40000000 хурьцуулалтын арга 2/1/2019 2/6/2019 2/21/2019 3/1/2019
4 Явуулын иргэний танхим Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 16000000 харьцуулалтын арга 3/3/2019 3/10/2019 3/26/2019 4/10/2019
5  Шарга ,Өндөр хөмөг багийг цахилгааны эх үүсгэвэртэй болгох бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 3000000 Шууд худалдан авалт 6/2/2019 6/5/2019 6/16/2019 6/26/2019
6 Баяр  наадам  Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 2000000 Шууд худалдан авалт 6/25/2019 7/5/2019 7/8/2019 7/15/2019
7 Ариутгалын явуулын пост Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 5000000 олон нийтийн оролцооны арга 5/1/2019 5/6/2019 5/12/2019 5/26/2019
8 сумын гудамжны гэрэлтүүлэгийн засвар Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 1000000 Шууд худалдан авалт 5/1/2019 5/9/2019 5/20/2019 6/2/2019
9 ЕБС-ийн хүнсний агуулах ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 20000000 олон нийтийн оролцооны арга 4/1/2019 4/8/2019 4/21/2019 7/1/2019
  ОНХС дүн     128423700          
10 ЕБС-ийн  хүнсний материал нийлүүлэх Бараа Улсын төсөв 50397600 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 1/4/2019 1/10/2019 1/20/2019 12/31/2019
11 ЕБС-ийн үдийн цайнд хүнсний материал нийлүүлэх Бараа Улсын төсөв 23290000 Харьцуулалтын арга 1/8/2019 1/14/2019 1/21/2019 12/31/2019
12 Сумын цэцэрлэгт хүнсний материал нийлүүлэх Бараа Улсын төсөв 40288050 Харьцуулалтын арга 1/7/2019 1/10/2019 1/21/2019 12/31/2019
13 Баянтээг багийн цэцэрлэгт хүнсний материал нийлүүлэх Бараа Улсын төсөв 17493300 Харьцуулалтын арга 1/4/2019 1/10/2019 1/21/2019 12/31/2019
14 Баянтээг байгийн ЕБС үдийн цай нийлүүлэх Бараа Улсын төсөв 5682000 Харьцуулалтын арга 1/4/2019 1/10/2019 1/21/2019 12/31/2019
15 Сумын ЭМТ-ийн шатахуун нийлүүлэх Бараа Улсын төсөв 18911000 харьцуулалтын арга 3/20/2019 3/25/2019 4/8/2019 12/31/2019
16 Хүнсний эрхийн талон бараа улсын төсөв 18528000 харьцуулалтын арга 1/21/2019 1/28/2019 2/18/2019 12/31/2019
  Улсын төсөв ДҮН     174589950   2019      
                   
  НИЙТ ДҮН     303013650          
                   
                  САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД  ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                         П.СОЛЬТОГТОХ      
                   
                   
                                  НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ        
      ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ХЭРЭГЖИЛТ        
              5/1/2019    
ТШ-ын нэр Төсөвт өртөг гүйцэтгэгчийн нэр гэрээний дүн  ХАА-ны журам, аргачлал Ү/Х байгуулах ТШ зарлах Гэрээ байгуулах Гэрээ дуусгах
10 ЕБС-ийн  хүнсний материал нийлүүлэх 50397600 Улсын төсөв 50397600 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 1/4/2019 1/10/2019 1/20/2019 12/31/2019
11 ЕБС-ийн үдийн цайнд хүнсний материал нийлүүлэх 23290000 Улсын төсөв 23290000 Харьцуулалтын арга 1/8/2019 1/14/2019 1/21/2019 12/31/2019
12 Сумын цэцэрлэгт хүнсний материал нийлүүлэх 40288050 Улсын төсөв 40288050 Харьцуулалтын арга 1/7/2019 1/10/2019 1/21/2019 12/31/2019
13 Баянтээг багийн цэцэрлэгт хүнсний материал нийлүүлэх 17493300 Улсын төсөв 17493300 Харьцуулалтын арга 1/4/2019 1/10/2019 1/21/2019 12/31/2019
14 Баянтээг байгийн ЕБС үдийн цай нийлүүлэх 5682000 Улсын төсөв 5682000 Харьцуулалтын арга 1/4/2019 1/10/2019 1/21/2019 12/31/2019
15 Сумын ЭМТ-ийн шатахуун нийлүүлэх 18911000 Улсын төсөв 18911000 харьцуулалтын арга 3/20/2019 3/25/2019 4/8/2019 12/31/2019
16 Хүнсний эрхийн талон 18528000 улсын төсөв 18528000 харьцуулалтын арга 1/21/2019 1/28/2019 2/18/2019 12/31/2019
  Улсын төсөв ДҮН     174589950   2019      
                   
  НИЙТ ДҮН     #REF!          
                   
                  САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД  ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                         П.СОЛЬТОГТОХ      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                                                                    БАТЛАВ     
                                                                         СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА.                                   Б.СУГАР  
                   
                   
                                  НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ        
      ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ        
              1/2/2019    
ТШ-ын нэр Төрөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг ХАА-ны журам, аргачлал Ү/Х байгуулах ТШ зарлах Гэрээ байгуулах Гэрээ дуусгах
1 Хог цэвэрлэгээний  машин Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 26423700 харьцуулалтын арга 1/15/2019 1/20/2019 1/25/2019 2/10/2019
2 Сумын төв болон Цагдаагийн хяналтын постын камержуулалт бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 15000000 харьцуулалтын арга 2/10/2019 2/15/2019 2/25/2019 3/10/2019
3 Сумын ЭМТ Баянтээг багийн ЭМТ-н лабораторийн тоног төхөөрөмж бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 40000000 хурьцуулалтын арга 2/1/2019 2/6/2019 2/21/2019 3/1/2019
4 Явуулын иргэний танхим Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 16000000 харьцуулалтын арга 3/3/2019 3/10/2019 3/26/2019 4/10/2019
5  Шарга ,Өндөр хөмөг багийг цахилгааны эх үүсгэвэртэй болгох бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 3000000 Шууд худалдан авалт 6/2/2019 6/5/2019 6/16/2019 6/26/2019
6 Баяр  наадам  Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 2000000 Шууд худалдан авалт 6/25/2019 7/5/2019 7/8/2019 7/15/2019
7 Ариутгалын явуулын пост Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 5000000 олон нийтийн оролцооны арга 5/1/2019 5/6/2019 5/12/2019 5/26/2019
8 сумын гудамжны гэрэлтүүлэгийн засвар Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 1000000 Шууд худалдан авалт 5/1/2019 5/9/2019 5/20/2019 6/2/2019
9 ЕБС-ийн хүнсний агуулах ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 20000000 олон нийтийн оролцооны арга 4/1/2019 4/8/2019 4/21/2019 7/1/2019
  ОНХС дүн     128423700          
                   
         САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД  ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                         П.СОЛЬТОГТОХ