НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
                                                        ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН    
      ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ          
  2/14/2019                  
хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр,төсөл, арга хэмжээний нэр хамаарах чиг үүргийн заалт 2018 оны төсөв/ИТХ-аар батлагдсан  Бодит гүйцэтгэл/ Хөрөнгө оруулалтын ангилалаар/ ОНХС-аас санхүүжих суурь зарлага нийт дүн
барилга байгууламж тоног төхөөрөмж их засвар хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ
1 сумын хадлангийн талбайн хашаа хийх  58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.7/з/ 17049500         17049500 17000000    17000000
2 Цагаан овоо багийн тохижилт 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.1/з/ 7300000         7300000 7250000 7250000
3 Төв замын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ хийх 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.1/е/ 1000000         1000000 1000000 1000000
4 Малын зөөврийн угсардаг хашаа 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.2/в/ 5700000         5700000 4830000 4830000
5 4 багт мал угаалагын ванн хийх 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.3/б/ 20000000         20000000 13000000 13000000
6 Баянтээг.цагаан овоо багт гэрэлтүүлэг хийх засвар хийх 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.1 9900000         9900000 9790000 9790000
7 Баяр наадмын зардал 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.2/в/ 5000000         5000000 5000000 5000000
8 сумын төвийн хогийн цэгийн засвар 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.2/в/ 2640000         2640000 2640000 2640000
9 Баянтээг багийн ЕБС-д ширээ сандал авах 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.7/б/ 2750000         2750000 2750000 2750000
10 Соёлын төвийн тохижилт 58.4.1  СС-н 43-р тушаалын 7.4.7/д/ 4000000         4000000 4000000 4000000
11 Орон нутгийн орлогот    6867400         6867400   0
      82206900         82206900 67260000    67260000
                     
    ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                            Б.СУГАР          
    ҮЙЛДСЭН: САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА                        П.СОЛЬТОГТОХ        
                     
ОНХС-гийн нийт төлөвлөлт / Сумын ИТХ-аар баталсан дүн 82206900              
Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр ,төсөл ,арга хэмжээний төлөвлөлтийн эх үүсвэр 82206900              
а ОНХС-гаас хуваарилагдсан /2018 оны төсвийн жилд/   34662100              
б Олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөс олгосон санхүүжилгийн дэмжлэг   47723000              
в Олон улсын байгууллагын төсөл.хөтөлбөрөөс олгосон урамшуулал   4821800              
г Суурь зарлага                  
д Бусад эх үүсвэрээс                  
Төлөвлөлтийн зөрүү /эхний үлдэгдэл/                  
  ОНХС-гийн нийт төлөвлөлт   82206900              
                     
                     
                     

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Санхүүжүүлэх чиг үүрэг

Хөрөнгө оруулалт

Хэрэгжүүлэх  хугацаа

Төсөвт өртөг

58.4.1 Сумын удирдлагыг хэрэгжүүлэх

 СС-н 43-р тушаалын 7,4,1

 

 

 

 

7,4,1/ө/

 

 

7,4,2/в/

 

 

7,4,1/з/

 

7,4,7/з/

 

7,4,3/б/

 

7,4,2/в/

 

 

 

 

1.

 

 

 

Баянтээг багийн гудамжны гэрэлтүүлэг 10 ш хийх Цагаан-овоо багийн гэрэлтүүлэгийн засвар засвар

 

 

 

2018 онд

 

 

 

9900,0

2

Төв замын дагуу замын тэмдэг тэмдэглээ хийх

 

2018 онд

1000,0

3

Малын зөөврийн угсардаг хашаа авахад

2018 онд

5700,0

4

Хогийн цэгийн урсгал засвар

2018 онд

2640,0

 

5

Цагаан овоо багийн иргэний танхимтохижилт

2018 онд

7300,0

 

6

Сумын  хадлангийн талбайтай болох

2018 онд

17049,5

 

7

Мал угаалагын ваннтай болох

2018 онд

20000,0

8

Баяр наадмын зардал

 

2018

5000,0

58.4.1 Хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

7,4,7 /д/

 

7,4,7/б/

 

 

 

1.

 

 

 

Соёлын төвийн тохижилт

 

 

 

2018 онд

 

 

 

4000,0

2.

Баянтээг багийн баг сургуульд ширээ сандал авах

2018 онд

2750,0

7.

Урьд оны ажилд төсвийн орлогоос өгсөн санхүүжилт

2018 онд

6867.4