НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2019  ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

 

МАЯГТ 3

 

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2019  ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ

 ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН[1]

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр[2]:

 

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт

Батлагдсан төсөвт өртөг[3] (мян. төг)

Багцтай эсэх

Гэрээний дүн (мян.төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам[4]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

Уламжлалт / цахимаар зарлсан эсэх

Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо

tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо

 

Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо

tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо

Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Хог цэвэрлэгээний машин

2643,7

1

26420000

Арвайхээр тохижилт  үйлчилгээний газар

Харьцуулалт 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Шарга өндөр хөмөг багийн цахилгааны эх үүсгэвэр

3000,0

 

2780,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ЕБС-хоол худалдан авах

50397,6

1.хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн

2. талх нарийн боов

3.Мах сүү

1.21251,0

 

2.6250,0

 

 

 

1.

Нээлттэй тендер шалгаруулах

2019-01-04

2019-01-10

 

 

 

2019-12-31

 

Тендер шалгаруулах шатандаа явж байна

4

Сумын СӨББ-н хоол

40288,0

3

1.3166,0

2.18612,0

3. гэрээ хийгээгүй

1.

Харцуулалтын арга

2019-01-07

2019-01-10

 

 

 

2019-12-31

 

Тендер шалгаруулах шатандаа явж байна

5

Баянтээг багийн СӨББ хоол

17493,3

 

 

 

Харьцуулалтын арга

2019-01-04

2019-01-10

 

 

 

2019-12-31

 

Тендер шалгаруулах шатандаа явж байна

6

ЕБС үдийн цай 

23290,0

1.

 

 

Харьцуулалтын арга

2019-01-08

2019-01-14

 

 

 

2017-02-10

 

Тендер шалгаруулах шатандаа явж байна

7

Баянтээг багийн ЕБС-ийн үдийн  цай

5682,0

 

 

 

Шууд худалдан авах

2019-01-04

2019-01-10

 

 

 

2019-12-31

 

Тендер шалгаруулах шатандаа явж байна

8

Хүнсний  эрхийн бичиг

18528,0

2

1.9101,0

2.7128,0

1.

2.Билэгт таац хоршоо

харьцуулалт

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                   ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                              Б.СУГАР

                  ҮЙЛДСЭН:САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА         П.СОЛЬТОГТОХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт

Батлагдсан төсөвт өртөг[5] (мян. төг)

Багцтай эсэх

Гэрээний дүн (мян.төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам[6]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

Уламжлалт / цахимаар зарлсан эсэх

Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо

tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо

 

Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо

tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо

Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН