НАРИЙНТЭЭЛ  СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                           
    НАРИЙНТЭЭЛ  СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ          
                           
  1/10/2018                        
ТШ-ын код ТШ-ын нэр Төрөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг Тухайн онд ХАА-ны журам, аргачлал Ү/Х байгуулах ТШ зарлах Гэрээ байгуулах Гэрээ дуусгах    
1 ӨВАНТСЗДТГ/201803013 ЕБС-ийн хоол үдийн цай Бараа Улсын төсөв 78,922,000 78,922,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 2018-03-14 2018-03-22 2018-04-22 2019-01-01   0
2 ӨВАНТСЗДТГ/201801007 Сумын хадлангийн тайлбайн хашаа хийх Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 17,049,500 17,049,500 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2018-05-01 2018-05-15 2018-05-30 2018-06-10   17,049,500
3 ӨВАНТСЗДТГ/201801006 Цагаан-овоо багийн тохижилт Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 7,300,000 7,300,000 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2018-06-05 2018-06-17 2018-06-28 2018-07-30   7,300,000
4 ӨВАНТСЗДТГ/201801004 Төв замын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ хийх Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 1,000,000 1,000,000 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2018-05-16 2018-05-25 2018-06-03 2018-06-20   1,000,000
5 ӨВАНТСЗДТГ/201801011 Эрүүл мэндийн төвийн шахтахуун худалдан авах Бараа Улсын төсөв 12,525,000 12,525,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга 2018-04-01 2018-04-10 2018-05-02 2018-05-10   12,525,000
6 ӨВАНТСЗДТГ/201803015 Баянтээг багийн СӨББ-н хоол Бараа Улсын төсөв 14,123,200 14,123,200 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга 2018-03-15 2018-03-25 2018-04-22 2019-01-01   14,123,200
7 ӨВАНТСЗДТГ/201803014 Сумын СӨББ-ийн хоол Бараа Улсын төсөв 35,932,100 35,932,100 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга 2018-03-18 2018-03-25 2018-04-25 2019-01-01   35,932,100
8 ӨВАНТСЗДТГ/201801009 4 багт мал угаалагын ванн барих Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 20,000,000 20,000,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга 2018-07-04 2018-07-15 2018-07-22 2018-08-05   20,000,000
9 ӨВАНТСЗДТГ/201803016 Баянтээг багийн баг сургуулийн үдийн цай Бараа Улсын төсөв 6,345,000 6,345,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга 2018-03-18 2018-03-27 2018-04-29 2019-01-01   6,345,000
10 ӨВАНТСЗДТГ/201801001 баянтээг багийн гудамжны гэрэлтүүлэг хийх засварлах Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 9,900,000 9,900,000 Шууд худалдан авалт 2018-06-13 2018-06-20 2018-07-01 2018-07-25   9,900,000
11 ӨВАНТСЗДТГ/201802012 Баяр наадам Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 5,000,000 5,000,000 Шууд худалдан авалт 2018-06-30 2018-07-02 2018-07-05 2018-07-09   5,000,000
12 ӨВАНТСЗДТГ/201801002 малын зөөврийн угсардаг хашаа авах Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 5,700,000 5,700,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам - Харьцуулалтын арга 4/26/2018 2018-08-01 2018-08-09 2018-08-22   5,700,000
13 ӨВАНТСЗДТГ/201801005 сумын төвийн хогийн цэгийн урсгал засвар Ажил Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 2,640,000 2,640,000 Шууд худалдан авалт 2018-08-01 2018-08-10 2018-08-22 2018-08-30   2,640,000
14 ӨВАНТСЗДТГ/201801003 соёлын төвийн тохижилт Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 4,000,000 4,000,000 Шууд худалдан авалт 2018-04-01 2018-04-11 2018-04-25 2018-05-01   4,000,000
15 ӨВАНТСЗДТГ/201801008 Баянтээг багийн сургуульд ширээ сандал авах Бараа Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан 2,700,000 2,700,000 Шууд худалдан авалт 2018-08-01 2018-08-08 2018-08-19 2018-08-22   2,700,000
  дүн 223136800 223136800              
                           
                           
      ҮЙЛДСЭН : САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА                           П.СОЛЬТОГТОХ