НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН  БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН  ТАЙЛАН /10 дүгээр сарын байдлаар/
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН  БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН  ТАЙЛАН /10 дүгээр сарын байдлаар/    
                             
11/2/2018                        
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг  Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-н нэр/, шийдвэрийн дугаар, огноо Гэрээний дүн (мян.төг) Гүйцэтгэгчийн нэр Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга    
Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо  Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо  Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо    
1 ЕБС-н хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн                 25,270,400.0   20797800 шаргын ундраа ХХК НТшалгаруулах 3/21/2018 4/9/2018 4/16/2018 5/16/2018 12/31/2018      
2 ЕБС-н мах сүү                 25,828,600.0   25828600   НТшалгаруулах 4/13/2018 6/6/2018   4/25/2018 12/31/2018 Тендерийн эхний шалгаруулалтанд нийлүүлэгч материал ирүүлээггүй байсан учир дахин зарлагдсан      
3 ЕБС-н Талх нарийн боов                   4,630,000.0     Номин тэгш НТшалгаруулах 3/21/2018 4/9/2018   5/16/2018 12/31/2018      
4 ЕБС-н Үдийн цай хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн                 14,571,500.0   14476000 шаргын ундраа ХХК Харьцуулалт арга 3/22/2018 3/13/2018   5/1/2018 12/31/2018      
5 ЕБС-н Үдийн цай  мах сүү                   8,622,000.0   8622000   гэрээ шууд байгуулах                
6 Сумын СӨББ-н хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн                 16,280,400.0   10236900 шаргын ундраа ХХК Харьцуулалт арга 3/18/2018 4/1/2018   4/25/2018 12/31/2018      
7 Сумын СӨББ-н мах сүү                 16,491,700.0   16491700   Харьцуулалт арга 3/18/2018 4/1/2018   4/25/2018 12/31/2018      
8 Сумын СӨББ талх нарийн боов                   3,160,000.0   2569000 шаргын ундраа ХХК Харьцуулалт арга 3/18/2018 4/1/2018   4/25/2018 12/31/2018      
9 хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх  Нарйинтээл                 11,231,400.0   10500000 Түмэн арвайн түрүү Харьцуулалтын арга 4/22/2018 6/6/2018   6/20/2019 12/31/2018      
10 хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх  Баянтээг                   7,296,600.0   7296600 Билэгт таац хоршоо Харьцуулалтын арга 4/22/2018 6/6/2018   6/20/2019 12/31/2018 Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан    
11 Баянтээг СӨББ-ийн хоол                 14,123,200.0   13887500 Билэгт таац хоршоо харьцуулалт арга 3/15/2018 4/4/2018 0 4/22/2018 12/31/2018      
12 Баянтээг ЕБС-ийн үдийн цай                   6,345,000.0   6345000 Билэгт таац хоршоо шууд гэрээ байгууласан 3/18/2018 4/4/2018   5/7/2018 12/31/2018 Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан    
15 ЭМТ-н шатахуун                 12,525,000.0   12288800 Магнай трейд харьцуулалт арга 4/1/2018 4/20/2018   5/2/2018 12/31/2018      
                  166,375,800.0   149339900                    
   Орон нутгийн хөгжлийн сан    
                             
1 Мал эмнэлэгийн зөөврийн угсардаг хашаа хий 5700000      4830000 бумбат  бүлэг Олон нийтийн оролцооны арга 4/25/2018 5/1/2018   5/11/2018 12/31/2018      
2 Соёлын төвийн тохижилт  4000000      4000000 Эгшиглэн магнай ХХК Шууд худалдан авалт 4/1/2018 4/10/2018   4/20/2018 4/20/2018      
3 Баяр наадмын зардал 5000000      5000000 ЗДТГ Шууд худалдан авалт 6/30/2018 7/2/2018            
4 Баянтээг багийн гудамжны гэрэлтүүлэг хийх ,засвар 9900000      9740000 Д.Хатанбаатар Шууд худалдан авалт 8/2/2018 2/2/2018   8/2/2018 9/20/2018      
5 Хадлангийн талбайн хашаа хийх 17049500      17000000 ОАЗИСЛЭНД констракшин ХХК Харьцуулалтын аргаар 8/4/2018 2018-07-25 2018-09-04   10/23/2018 11/15/2018 Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан    
6 Баянтээг багийн ЕБС-ийн ширээ сандал 2700000      2700000 Бод-оргил ХХК Шууд худалдан авалт       10/25/2018 11/5/2018      
7 Цагаан овоо багийн тохижилт хашаа 7300000      7250000 Оргил бүлэг  Олон нийтийн оролцооны арга 8/4/2018 2018-08-07 2018-09-05   10/28/2018 10/28/2018 Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан    
8 Төв замын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ хийх 1000000      1000000                    
  ДҮН                         52,649,500.0   51520000                    
                                                  -                          
    0       
    ХЯНАСАН: СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                         Б.СУГАР                    
    ҮЙЛДСЭН: САНХҮҮ АЛБАНЫ   
      ДАРГА                                 П.СОЛЬТОГТОХ