ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
                     
                             ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ           
                     
                     
Зардлын нэр ИТХ ЗДТГ БАГ орон нутаг дүн хувь
    төлөв гүйц төлөв гүйц төлөв гүйц төлөв гүйц  
1 цалин   40860.4 40860.4 178319.1 178319.1 44634.1 44634.1 263813.6 263813.6 100
2 НДШ 4493.3 4493.3 19566.1 19505.5 4909.7 4909.7 28969.1 28908.5 99.7
3 гэрэл цахилгаан     2171.4 2171.4 773.5 816.7 2944.9 2988.1 101.4
4 түлш халаалт     13590.9 13590.9 5209.1 5165.8 18800 18756.7 99.7
3 Бичиг хэрэг 300.5 300.5 1111 1111 190 190 1601.5 1601.5 100
4 Тэвэр шатахуун 1912.4 1912.4 6990.2 6958.8 954.8 954.8 9857.4 9826 99.6
5 шуудан холбоо 171.1 171.1 4400 4431.4 300 300 4871.1 4902.5 100.6
6 Дотооод томилолт 1340 1340 5341 5341 617.1 601.8 7298.1 7282.8 99.7
  хог хаягдал     151.2 151.2     151.2 151.2 100
  БҮТЭЗ     1640 1639.7     1640 1639.7 99.9
  багаж техник хэрэгсэл     4624 4624     4624 4624 100
  НХЗЭ 300 300         300 300 100
7 урсгал засвар 511.5 511.5 8481 8480.1 200 200 9192.5 9191.6 99.9
  бусад төлбөр хураамж     278.2 278.2     278.2 278.2 100
  тээврийн хэрэгсэлийн даатгал     182.5 182.5     182.5 182.5 100
8 тээврийн хэрэгсэл 122.2 122.2 253.7 253.7     375.9 375.9 100
9 тээврийн хэрэгсэлийн  оношлогоо 9.4 9.4 14.1 14.1 6.6 6.6 30.1 30.1 100
  газрын төлбөар     51.1 51.1     51.1 51.1 100
10 хурал зөвлөлгөөний зардал 2314 2314         2314 2314 100
11 Засаг даргын нөөц     3400 3400     3400 3400 100
12 тэтгэмж урамшуулал 900 900 9050 9050 1800 1800 11750 11750 100
                0 0  
                0 0  
                0 0  
                0 0  
                0 0  
                0 0  
                0 0  
  дүн 53234.8 53234.8 259615.5 259553.7 59594.9 59579.5 372445.2 372368 99.9
                     
                     
    САНХҮҮГИЙН АЛБА              
                     
            2017 ОНЫ   СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ    
                     
  Зардалын нэр Төлөвлөгөө гүйцэтгэл  өсөлт бууралтын  /-.+/          
  1 эргэн төлөгдөх зээл 124500 92800.5 -31699.5          
                     
    Зарлагын дүн                
  2 зээлийн орлого 124500 83778.1 -40721.9          
                     
    ОН 2016 2017            
    дансны үлдэгдэл 36192.1 35169.6 -1022.5          
                     
                     
      САНХҮҮГИЙН АЛБА