НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН  2017 ОНЫ    ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2017-12-31

 

Орлогын нэр

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

Илүү /+/

Дутуу /-/

 Гүйцэтгэлийн

Хувь

 

1.

ААН-н үйл ажиллагааны орлого

17021.5

24267,9

7246,4

142,5

2.

Улсын тэмдэгтийн хураамж

2000.0

2186,9

186,9

109,3

3.

Буу албан татвар

 

4380,0

4084,0

-296

93,2

4.

Хог хаягдал

 

9557,3

10021,1

463,8

104,8

5.

Хүү торгууль

 

4650,0

4615,2

-34,8

99,2

6.

Ангийн орлого

58940,0

67958,5

9018,5

115

 

ДҮН

96548,8

113133,6

16584,8

117,2

     

       

 

                                             САНХҮҮГИЙН АЛБА