Сумын 2019 оны 03 дугаар сарын 31-ны байдлаар орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
  НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН  2019  ОНЫ  03 САРЫН 31-НЫ  БАЙДЛААР
  ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  
           
  4/8/2019        
  Орлогын нэр төлөвлөгөө гүйцэтгэл илүү/+/, дутуу/-/ Гүйцэтгэлийн хувь
1 ААН -ийн үйл ажиллагааны орлого 900 1346.6 446.6 149.6
2 Улсын тэмдэгтийн хураамж 660 331.6 -328.4 50.2
3 Бууны албан татвар 0 0 0 0
4 Хог хаягдал 2856 2361.4 -494.6 82.6
5 Хүү торгуулийн орлого 6230 7140 910 114.6
6 Ангийн орлого 0 0 0 0
7 Хадагламжийн хүүгийн орлого 6428 8220.9 1792.9 127.8
8 Усны төлбөр 0 0 0 0
9 ТТАМБ-ийн нөөцийн орлого 0 0 0 0
  хөрөнгө борлуулсан орлого   0   0
           
           
           
           
           
           
    17074 19400.5 2326.5 113.5
           
           
                                         Санхүү албаны дарга                       П.Сольтогтох