Ерөнхий боловсрол сургуулийн дотуур байрны сурагчдын дунд зохион байгуулах хууль эрх зүйн сургалтын тайлан

Сумын ЗДТГ, НТБ-ын нэгжтэй хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын сурагчдад дунд “Баяр наадмын тухай хууль”, “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Байгалийн ан амьтдыг хамгаалах” тухай  хууль, “Байгальд болон хүний эрүүл мэндэд хортой хог хаягдлыг багасгах”,  “ЕБС-ийн сурагчдын ёс зүйн дүрэм” зэрэг сэдвээр тус тус  сургалтыг зохион байгууллаа.

           Сургалтанд 6-12 дугаар  ангийн 31 сурагч хамрагдсан байна. 

            Сургалтыг ЗДТГ-ын БОХУБ Ц.Цэвээнсүрэн, ГБХЗАХМ Ц.Сайнбилэг, НТБ-ын нэгжийн багш С.Мөнхдэлгэр нар удирдамжийн дагуу удирдан явууллаа.

            Сургалтын үр дүнд сурагчид хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлсэн бөгөөд дээрх сэдвүүдийн хүрээнд сонирхсон зүйлээ  асууж  мэдээлэл авч суралцсан байна.

 

                         Тайланд сургалтын явцын фото зургийг хавсаргав.

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН АСУУДАЛ                  

      ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                           Ц.САЙНБИЛЭГ