Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг гаргах эрх зүйн зохицуулалт, анхаарах асуудлуудын талаархи сургалтыг  хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг  холбогдох албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулан ажиллалаа.