Төрийн захиргааны албан хаагчид шалгалт өгөв.

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 11 дүгээр сарын 20 ны өдөр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас ирсэн ажлын хэсэг төрийн захиргааны ажилчдаас хууль эрх зүй, компьютерийн  шалгалт авч ажиллаа. Уг шалгалтанд төрийн захиргааны 15 төрийн албан хаагчид амжилттай оролцлоо.