Газрын талаархи  мэдээлэл.

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах ''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнхамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.    Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнхамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүи хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүи хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнхамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнхамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнхамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах

''УБХэлтэст''

1.     Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /газрын байршил, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнхамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичих/ нотариатчаар батлуулсан байна.

2.     Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр эх хувиар

3.     Газрын хянан баталгааны дүгнэлт

4.     Газрын кадастрын зураг

5.     Газар өмчлөгч бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх/

6.     Газар өмчлөхийг хүссэн өргөдөл /эх хувиар/

7.     Оршин суугаа баг, хорооны даргын тодорхойлолт

8.     Тухайн газрыг урьд нь эзэмшиж байсан бол газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

9.     Мэдүүлэг бөглөх

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэх мамериал

1.     Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2.     Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3.     Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4.     Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5.     Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

 

1.     Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2.     Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3.     Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4.     Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5.     Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

 

1.     Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2.     Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3.     Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4.     Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5.     Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

 

1.     Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2.     Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3.     Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4.     Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5.     Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

 

1.     Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2.     Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3.     Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4.     Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5.     Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

 

1.     Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2.     Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3.     Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4.     Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5.     Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2. Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3. Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5. Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

Монгол улсын иргэн газар өмчлөхөд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар. Хэрвээ гэр бүлээрээ хамтран өмчлөх хүсэлтэй бол гэр бүлийн гишүүн бүрийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй иргэний төрсний гэрчилгээний нотариатчаар батлуулсан хуулбар

2. Оршин суугаа баг, хорооний даргын тодорхойлолт

3. Иргэний өмчлөхийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар өмчлөх тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

5. Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиар/

 

Хувийн сууцны өмчлөх эрхээ бүртгүүлэх

''УБХэлтэст''

1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний  хамтын өмч болох, тухай үл хөдлөхийн хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсгээ зурж  нотариатчаар гэрчлүүлэх/

2. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга / тосгоны захирагч /-ын тодорхойлолт

3. Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

4. Кадастрын зураг / эх хувиар/

5. Өмчлөгч тус бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

6. Хувийн сууцны 4 талаас нь бүрэн харагдахаар авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих /

7. Хувийн сууцны план зураг

8.Хашаатайн бүтнээр нь хаягаа оруулж авсан фото зураг

9. Мэдүүлэг бөглөх

 

Хувийн сууцны өмчлөх эрхээ бүртгүүлэх

''УБХэлтэст''

1. Бүртгүүлэхийг  хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний  хамтын өмч болох, тухай үл хөдлөхийн хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсгээ зурж  нотариатчаар гэрчлүүлэх/

2. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /Тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт

3. Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

4. Кадастрын зураг / эх хувиар/

5. Өмчлөгч тус бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

6. Хувийн сууцны 4 талаас нь бүрэн харагдахаар авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих /

7. Хувийн сууцны план зураг

8.Хашаатайн бүтнээр нь хаягаа оруулж авсан фото зураг

9. Мэдүүлэг бөглөх

 

Хувийн сууцны өмчлөх эрхээ бүртгүүлэх

''УБХэлтэст''

1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний  хамтын өмч болох, тухай үл хөдлөхийн хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсгээ зурж  нотариатчаар гэрчлүүлэх/

2. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга / тосгоны захирагч /-ын тодорхойлолт

3. Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

4. Кадастрын зураг / эх хувиар/

5. Өмчлөгч тус бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

6. Хувийн сууцны 4 талаас нь бүрэн харагдахаар авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих /

7. Хувийн сууцны план зураг

8.Хашаатайн бүтнээр нь хаягаа оруулж авсан фото зураг

9. Мэдүүлэг бөглөх

 

Хувийн сууцны өмчлөх эрхээ бүртгүүлэх

''УБХэлтэст''

1. Бүртгүүлэхийг  хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний  хамтын өмч болох, тухай үл хөдлөхийн хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсгээ зурж  нотариатчаар гэрчлүүлэх/

2. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /Тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт

3. Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

4. Кадастрын зураг / эх хувиар/

5. Өмчлөгч тус бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

6. Хувийн сууцны 4 талаас нь бүрэн харагдахаар авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих /

7. Хувийн сууцны план зураг

8.Хашаатайн бүтнээр нь хаягаа оруулж авсан фото зураг

9. Мэдүүлэг бөглөх

 

Хувийн сууцны өмчлөх эрхээ бүртгүүлэх

''УБХэлтэст''

1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний  хамтын өмч болох, тухай үл хөдлөхийн хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсгээ зурж  нотариатчаар гэрчлүүлэх/

2. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга / тосгоны захирагч /-ын тодорхойлолт

3. Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

4. Кадастрын зураг / эх хувиар/

5. Өмчлөгч тус бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

6. Хувийн сууцны 4 талаас нь бүрэн харагдахаар авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих /

7. Хувийн сууцны план зураг

8.Хашаатайн бүтнээр нь хаягаа оруулж авсан фото зураг

9. Мэдүүлэг бөглөх

 

Хувийн сууцны өмчлөх эрхээ бүртгүүлэх

''УБХэлтэст''

1. Бүртгүүлэхийг  хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний  хамтын өмч болох, тухай үл хөдлөхийн хөрөнгийн хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж гарын үсгээ зурж  нотариатчаар гэрчлүүлэх/

2. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /Тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт

3. Газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

4. Кадастрын зураг / эх хувиар/

5. Өмчлөгч тус бүрийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатчаар гэрчлүүлэх/

6. Хувийн сууцны 4 талаас нь бүрэн харагдахаар авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих /

7. Хувийн сууцны план зураг

8.Хашаатайн бүтнээр нь хаягаа оруулж авсан фото зураг

9. Мэдүүлэг бөглөх

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

            Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмшихэд

бүрдүүлэхматериал

1. Иргэний үнэмлэхний нотариатчаар батлуулсан хуулбар.

2. Оршин суугаа баг, хорооний Засаг даргын тодорхойлолт

3. Иргэний эзэмшихийг хүссэн газрын байршилын тойм зураг

4. Газар эзэмших тухай өргөдөлийн маягтыг тухайн сумын газрын даамлаас авч бөглөх

 

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авахад төлөх төлбөр

1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ үнэ-3000 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

2. Нэгж талбарын хувийн хэргийн үнэ- 8430 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

3. Тэмдэгтийн хураамж - 6000 төгрөг

ОН-ын тэмдэгтийн хураамж данс - 100100000941

4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалах -10000 төгрөг

Төрийн сан данс - 100100029002

5. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ сунгах - 6000

Төрийн сан данс-100100029002

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулахад төлөх төлбөр ''УБХэлтэст''

1. Анх удаа өмчлөх эрхээ бүртүүлж байгаа бол үйлчилгээний хөлс төлөхгүй.

2. Хаяг, нэгж талбар, хэмжээ өөрчлөлт тус бүрт - 8000 төгрөг төлнө.

УБХ-ын данс-  5540599680

3. Кадастрын зурагны маягтны үнэ - 2500

      Төрийн сан данс - 100100029002

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авахад төлөх төлбөр

1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ үнэ-3000 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

2. Нэгж талбарын хувийн хэргийн үнэ- 8430 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

3. Тэмдэгтийн хураамж - 6000 төгрөг

ОН-ын тэмдэгтийн хураамж данс - 100100000941

4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалах -10000 төгрөг

Төрийн сан данс - 100100029002

5. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ сунгах - 6000

Төрийн сан данс-100100029002

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулахад төлөх төлбөр ''УБХэлтэст''

1. Анх удаа өмчлөх эрхээ бүртүүлж байгаа бол үйлчилгээний хөлс төлөхгүй.

2. Хаяг, нэгж талбар, хэмжээ өөрчлөлт тус бүрт - 8000 төгрөг төлнө.

УБХ-ын данс-  5540599680

3. Кадастрын зурагны маягтны үнэ - 2500

      Төрийн сан данс - 100100029002

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авахад төлөх төлбөр

1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ үнэ-3000 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

2. Нэгж талбарын хувийн хэргийн үнэ- 8430 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

3. Тэмдэгтийн хураамж - 6000 төгрөг

ОН-ын тэмдэгтийн хураамж данс - 100100000941

4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалах -10000 төгрөг

Төрийн сан данс - 100100029002

5. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ сунгах - 6000

Төрийн сан данс-100100029002

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулахад төлөх төлбөр ''УБХэлтэст''

1. Анх удаа өмчлөх эрхээ бүртүүлж байгаа бол үйлчилгээний хөлс төлөхгүй.

2. Хаяг, нэгж талбар, хэмжээ өөрчлөлт тус бүрт - 8000 төгрөг төлнө.

УБХ-ын данс-  5540599680

3. Кадастрын зурагны маягтны үнэ - 2500

      Төрийн сан данс - 100100029002

 

Монгол улсын иргэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авахад төлөх төлбөр

1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ үнэ-3000 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

2. Нэгж талбарын хувийн хэргийн үнэ- 8430 төгрөг

Төрийн сан данс-100100029002

3. Тэмдэгтийн хураамж - 6000 төгрөг

ОН-ын тэмдэгтийн хураамж данс - 100100000941

4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалах -10000 төгрөг

Төрийн сан данс - 100100029002

5. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ сунгах - 6000

Төрийн сан данс-100100029002

 

Газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулахад төлө<