ЗДТГ-ын Санхүү албаны даргын сул орон тооны сонгон шалгаруулалт