Архив бичиг хэргийн ажилтаны сул орон тооны сонгон шалгаруулалт