card

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Эрхэм зорилго:

Эдийн засаг, нийгмэ байгаль орчны хөгжлийн өөрийгөө тэтгэх чадамжтай, нутгийн захиргааны үр дүнтэй хэвийн үйл ажиллагааг тэргүүлэх манлайлах, чадварлаг боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлж, төрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд нээлттэй ил тод, хүртээмжтэй хүргэх нь манай эрхэм зорилго мөн.

Эрхэмлэх зарчим:

1.    Ард иргэдээ дээдлэн тэдэнд ойр нээлттэй байх зарчим.

Иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан, бодит үр дүнд хүрэх үүрэг хүлээж ард иргэдийн хүсэн хүлээсэн бодит үр дүнд хүрсэн эсэх тэдний сэтгэл ханамжийн байдлыг хангаснаар хариуцлага хүлээх шударга тогтолцоог бүрдүүлэх.

2.    Ил тод шударга байх зарчим..

Төрийн бүхий л үйл ажиллагаандаа голч шударга, мэргэшилт, аливаа үзэл суртлаас ангид байх.

 

3.    Хариуцлага хүлээх зарчим:

Ард иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж, эс биелүүлбэл хуулийн хариуцлага хүлээдэг байх..

4.    Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэн дээдлэх зарчим

 

Үндсэн зорилт

1.    Төрийн удирдлагад иргэний оролцоог нэмэгдүүлэн, төрийн албан хаагчдын сахилга бат, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүргэнэ.

2.    иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломжоор ханган, тэдний амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн нийгмийн бодлого хэрэгжүүлэх.

3.    ХХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангах, байгалийн аливаа эрсдэлээс хамгаалах чадавхийг сайжруулан экологийн цэвэр аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хүн амын хэрэгцээг хангаж, ХАА-н гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх.

4.    Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулан, санхүүгийн сахилга батыг дээшлүүлэх замаар эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх.

5.    Байгаль орчноо дээдлэн хамгаалж, нөөц баялгийг зохистой ашиглан, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх.

6.    Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулан иргэдийн амьжиргааны чадавхийг дээшлүүлнэ.

 

Нутгийн захиргаа

Сум, багийн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг сум, багийн Засаг дарга нар хэрэгжүүлдэг. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1-д “Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга нь тухайн нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Засаг төрийн төлөөлөгч мөн” гэж тодорхойлжээ. Үүнээс үзвэл: Засаг дарга гэдэг бол нутгийн захиргааны байгууллага юм. Түүний ажлын алба нь Монгол улсын Үндсэн хуулинд зааснаар Тамгын газар юм.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь орон тооны 16, баг 6 ажиллагсадтай бөгөөд Тамгын газар, нутгийн захиргааны зардлыг орон нутгийн төсвөөс, боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн байгууллагууд нь тусгай зориулалтын шилжүүлэг буюу улсын нэгдсэн төсвөөс, нийгмийн халамж, даатгалын ажилтан, татвар, цагдаа, ус цаг уурын станцын ажилтнууд 8 хүн байгууллагын босоо тогтолцоогоор аймгийнхаа салбараас санхүүждэг.

ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЧИГ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ.

 

 

Д/Д

Овог нэр

Албан тушаал

Хариуцан ажиллаж буй чиг үүрэг

Холбоо барих утас

1.

Бадамдорж Сугар

Сумын засаг дарга

Харъяалах дээд шатныхаа байгууллагын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангаж ажиллах, нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих 

 

88100311

2.

Гэндэн-Орги Батсүх

 Сумын засаг даргын орлогч

Сумын эдийн засаг нийгэм, байгаль орчны хөгжлийн үйл ажиллагааны бодлого зохицуулалт, ХАА, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын мэдээ мэдээллээр хангах Засаг даргад зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, мэдээлэх

 

99320158

3.

Бямбадорж

        Ичинноров

ЗДТГ-ын дарга

Сумын ЗДТГ-ын зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж, орон нутгийн төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллын хангаж,хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ хийх  

 

99967792

89967792

 

4.

Содномренчин

      Баасандулам

Төрийн захиргааны түшмэл

 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулах түүнд хяналт шинжилгээ хийх, дүгнэх,мэдээлэх, сурталчлах,иргэдийн өргөдөл, гомдолыг хүлээн авч бүртгэх, барагдуулах, хариу мэдээлэх

95259400

89027020

5.

 Ганхуяг Наранхүү

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Сумын төсвийн орлого зарлагыг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах, хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, төрийн сангийн үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх.

 99211401

6.

    Ганхуяг Наранбаатар

Байгаль орчны байцаагч

Байгаль орчны тухай хууль тогтоомж түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүлэхээр тогтоосон дүрэм журам, норм норматив, стандарт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц байдлыг шалгаж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч биелэлтийг хангуулах, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах ажлыг зохион байгуулах, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг сурталчлах, мэдээлэх

89214788

7.

   Цоодол Сувд-Эрдэнэ

ЗДТГ-ын ня-бо

Орон нутгийн төсвийн зарцуулалтын эрхийн хүрээнд орлого, зарлагын гүйлгээ, сумын төсөвт байгууллагуудын зарлагын гүйлгээг эдийн засгийн ангиллаар онлайн сүлжээнд хийх, төсвийн менежерүүдийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, мэдээлэх 

88946481

8.

  Цэрэннамдаг Сайнбилэг

ЗДТГ-ын Нийгмийн ажилтан

Орон нутгийн хэмжээнд хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, оролцоог дэмжих ажил үйлчилгээний чанар, үр ашиг, үр нөлөөг тасралтгүй дээшлүүлж, хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, мэдээлэх, сурталчлах, хяналт үнэлгээ хийж холбогдох албан тушаалтнуудыг тогтмол арга зүйгээр хангах, хүүхэдтэй ажиллагсдын ажлын уялдааг сайжруулах ажлыг хариуцан зохион байгуулах.

88305094

9.

Найдангомбо

Мягмаржав

Газрын даамал

Газрын тухай багц хуульь Геодези, зураг зүйн тухай, Кадастрын зураглал ба газрын задастрын тухай хуулиудын хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах, сурталчлах мэдээлэх,  сумын хэмжээнд газрын харилцааг   зохицуулах

80000862

10.

Àрсланбаатар

Лхагвадолгор

 

Улсын бүртгэгч

Иргэдтэй холбоотой бүртгэлүүдийг зохих хууль тогтоомж, заавар, журмын дагуу хөтлөх, түүгээр лавлагаа мэдээллийн сан бүрдүүлэн байгууллага иргэдэд хүртээмжтэй, чанартай, чирэгдэлгүй үйлчлэх, иргэний бүртгэлтэй холбоотой хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, мэдээлэх

88405996

11.

Даваасамбын

      Бямбадолгор

МЭҮХХААУ-ын байцаагч, МЭТ-ийн дарга

Мал эмнэлэг үржил, тариалан ургамал хамгаалал, хүнсний аюулгүй байдлын талаар гарсан хууль тогтоомж түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм журам, норм норматив, стандарт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц байдлыг шалгаж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч биелэлтийг хангуулах

88050400

12.

  Чулуунбат Оюунзул 

    

Бичиг хэрэг, архивын  ажилтан

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг боловсронгуй болгон стандартын шаардлагад нийцүүлж, сумын ИТХ, ЗДТГ-ын ажилтнуудад албан хэргийн асуудлаах өдөр тутмын үйлчилгээ үзүүлэх, холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, мэдээлэх

 83160303

13.

Алтангэрэл Батмөнх

 

ЗДТГ-ын жолооч

ЗДТГ-ын үйлчилгээний машин техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллах нөхцлийг хангаж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хэвийн явуулах

 

86200109

14.

Төмөрбаатар 

        Батцэцэг

ЗДТГ-ын үйлчлэгч

ЗДТГ-ын  дотоод, гадаад орчны цэвэрлэгээг тогтмол чанартай хийж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих

 

89707222

15.

Наранцэцэг Нямсүрэн

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын тухай   хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, мэдээлэх, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлж, сар бүр тэтгэвэр тэтгэмжийг олгох

99548285

17.

 

Татварын байцаагч

Улсын төсвийн орлогыг  бүрдүүлэх, Татварын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, түүнд хяналт тавих, татвар төлөгчдөд хууль тогтоомжийг сурталчлах, мэдээлэх

 

 

18.

Чинзориг Номин-Эрдэнэ

Нийгмийн ажилтан

Нийгмийн халамжийнтухай багц хууль, тогтоол шийдвэрийг  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах мэдээлэх,  тэтгэвэр тэтгэмжийг хуульд заасан болзол журмын дагуу цаг хугацаанд нь олгох, иргэдийг чадахижуулах зөвлөгөө, сургалтуудыг зохион байгуулах.

88334639

19.

Батсүх Шинэбаатар

ХААТ-ийн мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн чиглэлээр гарсан төр засгийн хууль тогтоомж, эрх бүхийн байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт, мэргэжил арга зүйгээр хангаж, сумын түвшинд малын удмын санг хамгаалан сайжруулах, мал сүргийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэвийн явуулах төлөлөлтийг боловсруулж, биелэлтэнд нь хяналт тавих, сумын нийт мал сүргийг мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж, гарал үүслийг тодорхойлох, шилжилт хөдөлгөөнийг хянах, орон нутгийн удирдлага, хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг, үржлийн нэгж, мал бүхий иргэд, малчид, хуулийн этгээдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвөлгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлж, гүйцэтгэлийн явц үр дүнг хянан шалгаж, тогтвортой хөгжлийг хангуулахад оршино

88007653

20.

 Дэлэгням Энхжин 

ГТЖДҮХ мэргэжилтэн

Газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх бизлэлтэнд хяналт тавих, сурталчлах, сумын твшинд хэрэгжүүлэх, арга хэмжээг төлөвлөх, орон нутгийн иргэд, малчид, бизнес эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвөлгөө өгөх, сургалт зохион байгуулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулах.

     80971098

 

 

 

21

 

 

 

 

  Д.Хорлоо Цаг уурын ажиглагч байгаль орчинтой холбоотой  хууль тогтоомж,  тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, мэдээлэх 99564479

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР